Istanbulkonventionen diskriminerar män och inkräktar på statens suveränitet

The court cases 5000-K784901-21, B2005-21, T3591-21 (Sweden) show in practice how the Istanbul Convention functions. To uphold this treaty, there has been an absolute stripping of men’s rights, theft of evidence, manipulation of testimonies, theft of complaints to the European Court, mail tampering, property theft, taking control of children’s assets and subsequent manipulations, etc. In Sweden, verbal accusations are sufficient without any physical evidence and despite inconsistencies in the verbal accusations. It is important to examine the complete case file, including video testimonies and police audio recordings of statements. Given the falsification of evidence, it is necessary to demand the complete case file, including all written submissions.

Initial information about Petra Quick (ID SWE: 841127-5087) is available on the website www.PetraQuick.com, with updates to the site happening every week.

Nu finns det en vetenskaplig artikel om ämnet Istanbulkonventionen och dess missbruk i praktiken.

Ing. Patrik Nacher

Ledamot av parlamentet för ANO-rörelsen. Ursprungligen kanske en god avsikt att belysa våld mot kvinnor har förvandlats till vansinne, för att låna ett ord från min bok ’Vansinnet i den politiskt korrekta eran.’ Och jag vågar säga att de andra och tredje orden från bokens titel också är lämpliga för ämnet Istanbulkonventionen — det är ännu ett bevis på dagens pseudokorrekthet. Att skydda kvinnor och bekämpa våld genom förebyggande åtgärder är säkerligen prisvärt; men befintliga lagar är tillräckliga för detta. Att inte hålla med om Istanbulkonventionen betyder därför definitivt inte att inte skydda kvinnor eller inte bekämpa våld mot kvinnor, utan snarare att inte hålla med om den galna könsideologin som lätt kan missbrukas. #MeToo-kampanjen är ju ett vackert exempel på hur långt ’skyddet’ mot sexuella trakasserier kan gå. Det handlar inte om jämställdhet, utan om något som överträffar även tidigare absurda försök till positiv diskriminering. Konventionen kommer bland annat att kräva en ’förändring av attityder, traditionella könsroller och stereotyper som gör våld mot kvinnor acceptabelt.’ Så det börjar med kvoter för representation av män och kvinnor, genom att införa olika åtgärder för att sprida nya könsroller, stöd av ideella organisationer som kommer att genomföra dessa åtgärder, kontroll och eventuell borttagning av information som stöder den traditionella uppfattningen om männens och kvinnornas roll i samhället. Här pratar vi öppet om censur och ingen ens försöker låtsas att detta inte är fallet. Och allt detta kommer att övervakas av nya experter, en ny övervakningsorgan (GREVIO). Social ingenjörskonst bleknar av avund.

JUDr. Daniela Kovářová

Advokat och ordförande för Unionen av Familjerättsjurister, före detta justitieminister i Tjeckien, senator: Sexuellt våld är sanktionerat och dess offer är tillräckligt skyddade av en rad lagliga bestämmelser. Varje ratificering skulle innebära att Istanbulkonventionen i sin helhet skulle bli en del av tjeckisk lag. Eftersom det skulle vara en förordning med högsta rättsliga kraft, skulle den ha företräde framför all inhemsk lag och skulle behöva tillämpas företrädesvis framför tjeckisk inhemsk lag, vilket skulle förändra den rättsliga miljön. Istanbulkonventionen är baserad på andra principer (kön) än tjeckisk lag. Även om anhängare för närvarande förnekar detta, finns det efter ratificering en risk för att bryta mot den professionella tystnadsplikten (särskilt för advokater, notarier, exekutionskandidater, skatterådgivare etc.), missgynna förövare av en grupp brott (genom att förbjuda medling, gynnsam lösning av fallet och bevis, förlänga preskriptionstiden, förlust av föräldrarättigheter etc.), betydande finansiella utgifter till förmån för ideella organisationer och institutioner som hanterar våld, eller prioritera en grupp offer (kvinnor) över en annan (till exempel äldre). Det ger grönt ljus till utbildningen av en ny person som ska avvisa kön, traditioner och sedvänjor som farliga; dessutom ska omskolning specifikt riktas mot pojkar och män. Genom att ratificera, anförtror vi betydande befogenheter till en oberoende kropp (GREVIO) och dess medlemmar med immunitet och många befogenheter. Därför rekommenderar jag inte att ratificera Istanbulkonventionen och av samma skäl har även Unionen av Familjerättsjurister också avvisat den.

Ing. Aleš Juchelka

Medlem av parlamentet för ANO-rörelsen: Först och främst måste det sägas att alla, oavsett om de är anhängare eller motståndare till Istanbulkonventionen (IK), är emot alla former av våld, inklusive hushållsvåld. Att bestraffa hushållsvåld och hjälpa dess offer är det som förenar oss. Detta konstaterades också vid mitt seminarium i deputeradekammaren, och alla var överens om det. Emellertid behandlas våld endast i en del av detta ’berömvärda’ dokument. När man läser andra avsnitt och passager, får man en kall känsla i ryggraden, eftersom det påminner dig om en tid vi inte har haft på 30 år, som verkar vara på väg tillbaka. Endast klasskampen omvandlas till en kamp mellan män och kvinnor. Den normativa delen av IK betraktar endast kvinnor som offer för våld och syftar till att eliminera könsbaserat våld mot kvinnor, vilket i grunden stämplar män som de exklusiva förövarna av våld. Detta gör IK diskriminerande. Rättvisans utövande bör vara neutralt, oavsett vem som är förövare och vem som är offer. En förövare behöver inte bara vara en man; vad om till exempel en dotter missbrukar sin äldre far, en kvinna missbrukar en annan kvinna eller en man missbrukar en annan man? IK nämner endast detta marginellt och oklart. Och denna ’ideologi’ löper genom hela IK som en röd tråd. Det syftar till att proaktivt utbilda medborgare, men särskilt män och pojkar, mot våld, att främja den faktiska jämställdheten mellan kvinnor och män, även genom att stärka kvinnors befogenheter, och att stödja arbetet med relevanta icke-statliga organisationer och det civila samhället aktivt involverat i att bekämpa våld mot kvinnor. Dessutom kan enligt IK hushållsvåld också betraktas som ’könsbaserat våld mot kvinnor, vilket resulterar eller potentiellt resulterar i psykologisk och ekonomisk skada’. Det förklarar dock inte vad detta specifikt innebär. Det talar inte om några barn, män eller äldre som offer. Tjeckiska advokatsamfundet påpekar även möjligheten att bryta mot advokat-sekretess. Jag anser att IK är ett onödigt dokument som, istället för att förena samhället, ytterligare delar det och fördjupar ojämlikhet. Allt angående hushållsvåld, stalking, kvinnlig könsstympning etc. täcks redan av vårt rättssystem, inklusive avhysning av förövare från hushållet. Om detta är otillräckligt, låt oss diskutera det.

IVK och Masaryks universitet: Istanbulkonventionen introducerar i rättssystemet och samhället ett skadligt nyspråk. Subtila förändringar börjar med de mest grundläggande termerna: hittills har en kvinna definierats som en vuxen person. Konventionen definierar också en kvinna som en flicka under 18 år. På liknande sätt är våld inte längre bara fysiskt och psykologiskt våld, utan också diskriminering. Könsdiskriminering förstås också som allt som har att göra med sexuell läggning, ålder, hälsotillstånd, civilstånd, eller migration och flyktingstatus. Förutom kön och genus introducerar konventionen kategorier av transpersoner, transsexuella, transvestiter och ’andra grupper som inte överensstämmer med vad samhället definierar som man eller kvinna’.

Paragraf 85 introducerar i rättssystemet ’nödvändigheten’ av omskolning, eftersom stater enligt uppgift ska sträva efter att förändra medborgarnas mentalitet och attityder. Enligt konventionen förtjänar särskilt skydd inte bara gravida kvinnor utan också drogmissbrukare, prostituerade eller migranter, inklusive illegala sådana. Vi skulle kunna fortsätta så här. Många till synes oskyldiga ord får helt nya dimensioner i kommentaren och ytterligare refererade dokument (bara i förordet hittar vi över 20 referenser), inte olikt en viss tjeckisk reglering, enligt vilken en hund också förstås som en ’katt, gris, häst och ocelot’.

Jaroslav Foldyna

Medlem av riksdagen: Förordet till Istanbulkonventionen hävdar att våld mot kvinnor är en nyckelmekanism för att påtvinga kvinnor en underordnad roll i samhället och att det har en strukturell natur. Det hävdar också att europeiska kvinnor utsätts för tvångsäktenskap, könsstympning och så kallade ”hedersbrott”. Jag betonar att varje form av våld mot kvinnor alltid har varit oacceptabelt i den europeiska kulturmiljön. Detsamma kan sägas om ”underordnad roll i samhället.” Sådant existerar inte. Det finns inga omnämnanden av kvinnlig könsstympning eller hedersbrott ens från de mörkaste tiderna i vår historia… Européer gör inte sådant. Tvärtom har kvinnor alltid skyddats i europeisk kultur av många skäl, och som livets bärare har de också visats den respekt de förtjänar. Förordandet av Istanbulkonventionen är ett svar från antivilisationsmässiga neo-marxistiska revolutionärer på den situation de själva skapat med sin invandringspolitik. De försöker övertyga oss om att invandrarvåld mot kvinnor bäst löses genom omskolning… av européer! Istanbulkonventionen hävdar att det är nödvändigt, för det större goda, att begränsa rättigheterna för en hel grupp medborgare vars ursprungliga synd är att tillhöra ett visst kön. Hälften av befolkningen anses vara skyldig a priori! Genusforskarna strävar efter att bryta årtusen gamla och tidstestade beteendemönster och ersätta dem med nyare, ”bättre”, ”mer vetenskapliga” sådana. Hur många gånger har mänskligheten fått betala för sådan utopisk social ingenjörskonst? Varje samhälles välstånd är inte slumpmässigt, utan härstammar från de allmänt accepterade beteendemönstren hos dess medlemmar. Om vi bryter dessa mönster måste det oundvikliga resultatet bli snabba förändringar på alla områden – från ekonomin till säkerhetssituationen. Den verkliga konsekvensen av Istanbulkonventionen kommer inte att vara ökad säkerhet för våra kvinnor, utan precis tvärtom. Om europeiska män blir skygga och lättkontrollerade varelser (och detta är Istanbulkonventionens huvudsyfte), då kommer kvinnor inte att ha något annat val än att förlita sig på skyddet av icke-europeiska män. Även om genusforskarna inte gillar det, behöver kvinnor mäns skydd, och europeiska män har erbjudit detta till sina kvinnor genom historien. För att avsluta på en lättare ton: om vi är övertygade om att det som kommer att befria våra kvinnor mest är en burka, sund konkurrens i sovrummet och några örfilar när de svarar emot, då borde vi skynda på och ratificera Istanbulkonventionen.


MUDr. Jitka Chalánková

Senator: Jag förkastar grundläggande ratificeringen av konventionen. Ingen betvivlar att våld mot andra, inklusive våld i hemmet, måste bestraffas. Det är bra att komma ihåg den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter från 1948 – för övrigt motsäger bestämmelserna i Istanbulkonventionen denna deklaration på många punkter. Vår lagstiftning och institutioner har redan de nödvändiga lagarna till sitt förfogande. Vi kan med rätta betrakta Istanbulkonventionen som en trojansk häst. För första gången definierar den och introducerar begreppet genus, könsidentitet, i den lagstiftningsmässiga processen. För första gången talar den om genus som en social konstruktion. Denna konstruktion från social ingenjörskonsts verkstad måste resolut avvisas. Med tanke på att konventionen syftar till att utrota traditionella könsroller och stereotyper, tvingar den inkluderingen av sådana undervisningsmaterial i läroplaner på alla utbildningsnivåer eller samarbete med icke-statliga organisationer. Här kommer en parallell tillsynsmekanism att skapas, som inte är underkastad tjeckisk lag. Kvinnor och män placeras i positionen av klassfiender med syftet att påverka män och pojkar. Principen om skuld kommer att fastställas, vilket är exakt motsatsen till traditionellt förstådd lag. Det finns en verklig risk för skyldigheten att bryta sekretess inom vissa yrken. Det kommer inte att finnas någon möjlighet till medling och försoning; bestraffning måste alltid följa. Och det handlar inte bara om våld mot kvinnor utan också mot så kallade särskilt utsatta individer – till exempel medlemmar av otaliga sexuella minoriteter idag. Och det kommer att räcka att offret känner sig skadat på grund av sin så kallade könsidentitet i all dess mångfald. Barn kommer att behöva introduceras till allt detta mycket snart, vilket därmed sexuellt för tidig mognar dem, vilket jag anser vara ett brott. En särskild övervakningskommitté, GREVIO (15 medlemmar, övervägande kvinnor), kommer att övervaka allt detta, med sina egna förfaranderegler, och dess medlemmar har immunitet. I samarbete med NGO:er i enskilda länder kommer de att övervaka tillämpningen av konventionens bestämmelser. Underlåtenhet att rapportera misstanke förutsätts kriminaliseras. Ett sådant försök har redan framkommit i deputeradekammaren. Detta är inte skrämselpropaganda; det är dagens verklighet i Europa. Den som verkligen vill försvara mänskliga rättigheter måste resolut motsätta sig sådana totalitära metoder. Inklusive ratificeringen av Istanbulkonventionen.

Eva Hrindová

Marknadsföringskonsult, copywriter, grundare av föreningen ’Arga mödrar’, som förespråkar en återgång till sunt förnuft och naturlighet. Istanbulkonventionens grundläggande princip är att utrota ’felaktiga’ könsstereotyper. Den syftar till att återutbilda samhället och göra kvinnor till en diskriminerad grupp som behöver skydd. I vårt rättssystem är händelsernas aktör en människa – kvinnor och män har samma värde. Istanbulkonventionen vill eliminera denna ’orättvisa’. Den svagare kvinnan måste skyddas. Men i slutändan misslyckas alla skyddsåtgärder. Skyddade kvinnor hamnar i en svagare position och det skapar en känsla av frustration och svaghet hos dem, vilket berövar dem personligt ansvar. Har vi inte redan tillräckligt med olika minoriteter som har förstörts av positiv diskriminering? Detta är en av anledningarna till att konventionen är ett grundläggande hot mot europeiska kvinnor. Den kommer att förvandla dem till svaga varelser, oförmögna att försvara sig. Dessutom kommer aktivister att stärkas i sitt intresse, som sedan kommer att ’trakassera’ hela samhället. Ett annat verktyg för att eliminera konkurrens eller olämpliga människor kommer att dyka upp. Pecka bara på olämpligt kön beteende. En armé av advokater, aktivister och sociala ingenjörer kommer att slutföra förstörelsens arbete. Om du retar dem, kommer du att elimineras. Ytterligare ett slag mot de redan skadade relationerna mellan män och kvinnor … Detta är inte allt, men bara detta är tillräckligt för en förnuftig person att anse konventionen vara en galenskap som måste stoppas i tid.

Mgr. Jiří Kobza

F.d. diplomat och företagsledare, nu en SPD MP (Frihet och Direktdemokratipartiet). Det finns många av dem – inklusive effekten på vår bredare sociala ordning. Det är en annan långtgående, bindande, överstatlig juridisk reglering. Konventionen representerar ett genombrott i det tjeckiska rättssystemet och samhälleliga traditioner. Det medför risken för sanktioner för tjeckiska medborgare från internationella domstolar (Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna). Dokumentet syftar inte till att korrigera eller harmonisera straffrätt utan snarare att kraftfullt ingripa i samhället och förändra det. Det inför i juridiska synsätt, där rättssubjektens likhet borde råda, en skyldighet att framöver beakta ett könsperspektiv som öppet är fientligt inställt mot män och pojkar. En oundviklig negativ aspekt är också skyldigheten för avtalsslutande parter att skapa och finansiera en omfattande ”genusistisk” kampanj (indoktrinering) som genomtränger alla samhällsskikt, utförd av ideella organisationer med utländska kopplingar.

Förövaren är manlig. Konventionen skulle uppmuntra spridning av en atmosfär av angiveri och rädsla. Det skulle finnas en risk för beordrade brott mot medicinsk och juridisk sekretess. Konventionen skulle generera en skyldighet för statligt stöd av utbildningskampanjer associerade med enorma finansiella kostnader för offentliga budgetar. En grundläggande fara (och sannolik avsikt) med dokumentet är trycket att förändra traditionella kulturella och sociala mönster, social ingenjörskonst och ett försök att utrota nationella och samhällstraditioner. Dokumentet innebär också inblandning i undervisningsprogram. Det skulle vara ett oacceptabelt genombrott in i straffrätten i form av försvagning av bevispraxis och utvidgning av antalet brott där påföljden kan vara förlust av föräldrarättigheter, dvs. ett tydligt angrepp på den traditionella familjen. Konventionens avkoppling från det tjeckiska straffrättssystemet kommer att föra kaos till verkställandet och tillämpningen av lagen. Genomförandet av dokumentet skulle oundvikligen leda till direkt konflikt med islam och den muslimska gemenskapen på europeisk mark. Texten är också i total motsättning till kristen lära, som är en av grundvalarna för vår civilisation. Det hotar också den konstitutionella rätten till samvets- och religionsfrihet. Livstidsimmunitet för medlemmarna i den så kallade expertövervakningsgruppen GREVIO är i konflikt med tjeckiska rättsliga sedvänjor. Dess antagande i Tjeckiska republiken får inte ske.

Ing. Jana Bobošíková

F.d. ledamot av Europaparlamentet

Jag anser att Istanbulkonventionen (IK) är onödig och skadlig för Tjeckiska republiken. Den kan medföra straffrättslig repression, ökade utgifter, ökad administration och stärkta befogenheter för ideella organisationer.

Att anta IK innebär att den kommer att ges företräde framför tjeckisk lag, en punkt som sällan betonas. Våld mot medborgare, inklusive våld i hemmet, stöd till dess offer och förebyggande regleras tillräckligt av befintlig lagstiftning. När det gäller kvinnors ställning i Europa hade tjeckiska kvinnor rösträtt decennier innan kvinnor i Frankrike, Italien, Belgien eller Portugal. Under förevändning att bekämpa våld mot kvinnor, pressar IK på för en förändring i det grundläggande värderamverket i det nuvarande tjeckiska samhället. Antagandet av IK kommer att störa den minimala värde- och institutionskonsensus som tjeckisk lagstiftning bygger på, med alla konsekvenser som följer, inklusive erodering av värde och rättvisa som förankring. Om IK antas kommer det att leda till eliminering av principen om medborgarnas likhet inför lagen, till diskriminering på grund av kön, till ytterligare förstöring av partnerskaps-, äktenskaps- och familjerelationer, samt till ytterligare nationalisering av privatliv, familj och barnuppfostran. Det kommer att leda till stärkta befogenheter för ideella organisationer och till en situation där partnerskaps-, äktenskaps- och föräldra-relationer i Tjeckiska republiken kommer att bedömas av en kraftfull överstatlig organ där Tjeckiska republiken inte har en kontraktuellt garanterad representation och där majoriteten kan utgöras av länder med helt olika värderamverk.

MUDr. Hanka Fifková

Sexolog och psykoterapeut. Hon är medlem i den tjeckiska läkarföreningens sexologiska sällskap, den tjeckiska läkarföreningens psykiatriska sällskap och det tjeckiska psykoterapeutiska sällskapet. Hon är också författare till många böcker.

Istanbulkonventionen har väckt debatter och passioner. Det är oroande att många jurister från olika länder har kritiserat den. Det är en Europarådskonvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den definierar nyss några brott, såsom kvinnlig könsstympning, tvångsäktenskap, tvångsabort eller sterilisering. Avtalet kräver att enskilda stater inkluderar dessa brott i sina strafflagar. Det syftar också till att ändra kulturella beteendemönster för män och kvinnor och riktar sig mot alla seder och traditioner som stödjer uppfattningen att kvinnor är underlägsna varelser. Den bekämpar också stereotypa uppfattningar om kvinnliga och manliga roller.

Många har kommenterat texten, som omfattar dussintals sidor, inklusive jurister från Tjeckien. De gjorde det klart: vår lag täcker redan alla nämnda brott, inklusive våld i nära relationer eller stalking. Avtalstexten har diskutabla avsnitt.

Parterna åtar sig att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor, främja deras verkliga jämställdhet med män och stärka deras befogenheter. Hur ska vi förstå detta? Kvinnor i vår republik har samma befogenheter som män, så ska vi stärka kvinnornas befogenheter på bekostnad av männen? Texten försöker också definiera termen ”könsbaserat våld mot kvinnor”. Detta är våld mot kvinnor som inträffar för att de är kvinnor. Många av dem blir verkligen offer för sexuella avvikare eller psykopater som är heterosexuellt orienterade. Men vi hittar också förvånansvärt många män som blir offer för liknande gärningsmän för att de är homosexuellt orienterade. Om Europarådet vill definiera vissa våld som könsbaserade, varför diskriminerar det då mot män och definierar inte också våld begånget mot en man för att han är man? Parterna kommer att göra allt nödvändigt för att säkerställa att varje medborgare, särskilt män och pojkar, aktivt deltar i förebyggandet av alla former av våld som täcks av detta avtal. Jag försöker föreställa mig hur tjänstemännen kommer att verkställa detta. Pojkarna kommer förmodligen att uppfylla denna skyldighet i skolan. Men vad gäller män? Kommer de att gå på obligatoriska utbildningar? Kommer närvaro att registreras? Och hur kommer de att straffa dem som inte dyker upp?

Parterna kommer att vidta nödvändiga eller andra åtgärder för att säkerställa att alla former av oönskat verbalt, icke-verbalt och fysiskt uttryck av en sexuell natur som syftar till att kränka en annan persons värdighet är föremål för straffrättsliga eller andra rättsliga påföljder. Vad utgör en kränkning av en persons värdighet? Räcker det återigen för en kvinna att peka med fingret och säga, ”Mig med. Han kränkte min värdighet med sättet han såg på mig!”

Parterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att främja förändringar i de sociala och kulturella beteendemönstren för både kvinnor och män. Målet är att eliminera fördomar, sedvänjor, traditioner och andra praxis som bygger på stereotypa roller för kvinnor och män. Mycket forskning har bekräftat att de flesta mycket små pojkar, om de får välja, naturligt kommer att dra sig mot en leksaksbil, medan de flesta mycket små flickor kommer att välja en docka. Detta är en naturlig reaktion. Hur kommer ”utrotningen av rotade fördomar” att implementeras för dessa småbarn? Vi kan fortsätta så här ganska länge. Men låt oss fråga oss själva, vilken nytta ger Istanbulkonventionen oss? Det är svårt att säga. Om den främst riktar sig mot Europas invånare, som kommer från länder där flickor upplever klitoriskönsstympning och kvinnor verkligen misshandlas, tror jag att den kommer att misslyckas. Den kommer inte att sträcka sig till de avstängda no-go-zoner som till och med polisen är rädda för att gå in i. Europeiska länders rättssystem har redan tillräckliga medel för att åtala och straffa sådana handlingar. Den grundläggande frågan är om de faktiskt gör det. Men det verkar inte som om det är det huvudsakliga målet med Istanbulkonventionen. Enligt min mening riktar sig konventionen främst mot vanliga män. Från de exempel jag har citerat är det tydligt att konventionen är starkt snedvriden mot dem. Dessutom anser jag att det inte finns något behov av att skydda kvinnor i vårt land på det sätt som konventionens författare föreställer sig. I vår kultur har kvinnor länge varit fria att göra vad de vill – vara piloter, sömmerskor, starka idrottare eller känsliga älvor. Varje kvinna kan välja enligt sina egna känslor och förmågor. Jag säger inte att det alltid är lätt, men ingen kommer att förfölja dem för det. Men hur är det med en man som gillar broderi eller stickning? Vem kommer att stå upp för honom i samhället? Många studier har visat att pojkar som inte passar in i könsstereotyper – som att vara milda och passiva – är cirka tio gånger mer benägna att bli mobbade än små flickfotbollsspelare.

Rollfördelningen är ett naturligt resultat av vår biologiska essens. Vissa rollfördelningar som uppstår från vår biologiska natur är naturliga. Män skiljer sig faktiskt från kvinnor i vissa avseenden. Från tiden för deras befruktning utvecklas de under påverkan av testosteron. Kanske vore det bättre att beakta detta i uppfostran snarare än att ignorera eller förneka det. Kvinnor och män kan knappast vara desamma, och ingen mängd könsutbildning kommer att ändra det.

Det råder ingen tvekan om att våld mot kvinnor är en allvarlig fråga. Precis som våld mot någon, inklusive män. Därför kan jag inte låta bli att känna att Istanbulkonventionen endast tjänar som ett fordon för en ideologi riktad mot män. Och en sådan sluten, ensidig och propagandistisk ideologi är farlig.


Istanbulkonventionen: För Generell och Extremistisk Av PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Istanbulkonventionen lider av ett typiskt problem som i vardagligt tal kallas att ”kasta ut barnet med badvattnet”. Huvudsyftet med dess skapare fokuserar på fyra grundläggande fenomen som ibland förekommer i islamiska länder: Sexuellt våld, inklusive våldtäkt; tvångsäktenskap; könsstympning av kvinnor; och tvångsabort och sterilisering (Artiklar 36, 37, 38, 39). De flesta i Tjeckien skulle hålla med om dessa punkter. Dock har många parasitklausuler smugglats in i dokumentet, som de flesta inte känner till och inte förstår konsekvenserna av. Konventionen är mycket generell och kriminaliserar en rad livssituationer. Detta involverar främst kriminaliseringen av föräldrar och förbudet mot försoning i partnerkonflikter.

ARTIKEL 35 – FYSISKT VÅLD: Parterna ska vidta de nödvändiga lagstiftningsmässiga och andra åtgärder för att se till att avsiktliga handlingar av fysiskt våld mot en annan person kriminaliseras. Tyvärr gäller denna artikel också implicit för kroppslig bestraffning. Ja, det sägs inte uttryckligen, men så snart denna konvention träder i kraft, kommer den att hänvisas till i denna artikel. Följande artikel 45 säger att ett barn kan tas bort och föräldrarätter upphävas. Samma artikel nämner övervakning och kontroll. Betyder detta att myndigheterna kan installera kameror i våra lägenheter för att se till att vi inte bestraffar alltför mycket? Det är inte uteslutet.

På liknande sätt, med partnerkonflikter, gäller förbudet mot försoning och medling, samt förbudet mot kontakt mellan de konflikterande parterna, vilket innebär att barnet kommer att tas bort från familjen och kontakt med föräldern kommer att förbjudas enligt artikel 56. De flesta i Tjeckien skulle inte vilja åta sig något av detta, men se upp, det uppstår ur konventionen. Den är skriven alltför extremt och alltför generellt.

ARTIKEL 48 – FÖRBUD AV OBLIGATORISKA ALTERNATIVA TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDEN OCH DOMAR I DETTA AVSEENDE – Avsnitt 1: Parterna ska vidta de nödvändiga lagstiftningsmässiga och andra åtgärder för att förbjuda obligatoriska alternativa tvistlösningsförfaranden, inklusive medling och förlikning. Många fall av våld i hemmet uppstår ur gräl. Enligt denna konvention, så snart kvinnan går till polisen, tas hennes tvist med mannen över av staten. Från den punkten är kvinnan också förbjuden från att försonas med mannen och dra tillbaka sina anklagelser. De två kan inte längre ingripa alls. Staten kommer att fortsätta med de kriminella förhandlingarna tills mannen är helt dömd. Detta innebär praktiskt taget att efter ett lördagskvällsgräl kommer en tvångsmässig tvåårig kriminell process att följa, som kulminerar i mannens fällande utan preskriptionstid (Artikel 58). Det är klart att även om de två försonas inom en vecka kommer mannen antingen att hamna i fängelse om två år eller ges villkorlig dom, med vilken han inte kommer att hitta ett jobb osv. Det är klart att denna åtgärd kommer att bryta upp många familjer. Följande artikel säger att staten måste förhindra kontakt mellan fru och make.

Artikel 56 – Skyddsåtgärder, punkt g: I rättssalarna och andra rättsvårdande institutioner kommer kontakten mellan offer och förövare att begränsas till absolut minimum; Vill Tjeckien förbinda sig till detta? Baserat på ett hett gräl kommer staten att förstöra ett äktenskap genom att förbjuda makar att träffas, och om så endast för en minimal tid? Domstolen kan inte lösa deras tvist genom varken medling eller förlikning. Föräldrar får inte försonas med sina barn efter ett bråk. Är detta vad majoriteten av den tjeckiska befolkningen vill? Jag tror inte det, men det är innebörden av detta avtal. Ja, mobbning är ett problem när det gäller att konfrontera offret och angriparen, men våld i hemmet uppstår vanligtvis ur triviala gräl. Istanbulkonventionen skiljer inte mellan allvarliga och vanliga typer av våld i hemmet – den förbjuder kontakt oavsett. Den borde fokusera endast på extrema fall som könsstympning av kvinnor och låta dessa fall vara som de är idag.

Missbruk av denna konvention: Det största problemet med partnerkonflikter är att myndigheterna och allmänheten inte ser mycket in i dem. Diagnostisering är svår. Deltagare i tvisten ljuger massivt. Utkörningsordrar missbrukas i stor utsträckning. Domstolar kämpar med falska anklagelser om sexuellt utnyttjande av barn. Utredningar drar ut på tiden i månader eller till och med år. Resultatet är att fadern förlorar barnet. Jag säger att i sådana fall är den bästa lösningen för fadern att starta en familj någon annanstans, men praktiskt taget inga fäder är kapabla till det. Istanbulkonventionen förvärrar denna situation ytterligare genom att förbjuda vänskapliga lösningar och medling, förbjuda kontakt mellan konflikterande parter. Resultatet kommer att bli fler sönderbrutna familjer, fler alienerade föräldrar. Istanbulkonventionen tvingar också majoriteten att acceptera den genusfokuserade synen på våld som förespråkas av en smal grupp akademiker, vilket jag personligen inte håller med om.

Verkliga frågor vi behöver ta itu med: Om jag skulle uttrycka min åsikt om Istanbulkonventionen som helhet skulle jag säga nej. Det är som att laga en klocka med en slägga. Vi måste diskutera detaljer som är källan till missbruk mot kvinnor och barn. Och inte bara dem; avtalet undviker systematiskt att nämna våld mot äldre och patienter. Därför nämner jag endast kortfattat i några punkter vad som bör förändras inom detta område:

a) Föräldrar kan ljuga i vårdnadstvister utan bestraffning. b) Om ett barn reagerar starkt känslomässigt under överlämnande mellan föräldrar är det otvivelaktigt emotionell misshandel, men domstolar begär inte inspelningar. c) Domstolar tvingar barn att interagera med sina föräldrars nya partners även när de uttryckligen avvisar dem. d) Om någon har anklagats för sexuellt utnyttjande kan de inte se sitt barn från anklagelseögonblicket. e) Vi behöver ett register över brottslingar som har begått brott mot barn.

Istanbulkonventionen representerar helt enkelt ett steg tillbaka. Därför måste den förkastas.

Certainly, here is the translation of the text into Swedish:

Kommittén för sexuella minoriteter arbetar med att införa rätten att välja sitt eget kön, även utan kirurgi.

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., Ordförande för den tjeckiska sexologiska sällskapet

I framtiden kan Tjeckien gå bort från den medicinska definitionen av kön och införa rätten att välja och ändra sitt kön genom en ren byråkratisk process, beroende på om medborgaren vill vara man eller kvinna. ”Det är total dekadens av postmoderna euro-atlantiska civilisationen, där medicinska fakta förnekas, lagar drivs av lobbyister och vetenskaplig forskning förbjuds på grund av politisk korrekthet”, säger sexologen Jaroslav Zvěřina. Enligt en rapport från människorättsrådet diskuterade dess kommitté för sexuella minoriteter förra året den juridiska regleringen av att ändra kön som en rättslig identifiering av en person i olika länder och om erfarenheter av transpersoner med systemet för att ändra kön i Tjeckien. ”Systemet kritiserades främst för sin stelhet, eftersom det kräver en diagnos av könsidentitetsstörning, sedan kirurgiskt ingrepp för att eliminera fertilitet, och först därefter ändras personens namn, efternamn, födelsenummer och därefter dokument. Medan denna process kan passa de flesta transpersoner, kan vissa inte eller vill inte genomgå kirurgi av olika skäl, såsom hälsa. De kan emellertid inte ändra sitt officiella kön”, säger rapporten.

I vissa länder har de redan gått bort från att koppla en persons kön till en medicinsk diagnos, och människor kan ändra sitt kön som de önskar, oavsett verklighet: ”Utomlands har många stater redan avskaffat kravet på kirurgiska ingrepp för att ändra kön, eller till och med helt och hållet frigjort sig från sexuell identitetsstörning som en medicinsk fråga, och betraktar könsidentifikation som en del av den allmänna identifikationen av personen, där endast personens egen önskan och känslor spelar roll”, beskriver rapporten. I sådana länder förklarar individer sig helt enkelt vara män eller kvinnor enligt eget val och ansöker om en ändring av kön på deras födelsebevis: ”Så, en person kan ändra sitt kön genom en ren byråkratisk process, när de förklarar sig vara man eller kvinna oavsett deras biologiska eller annat tillstånd”, förklarar kommitténs rapport.


I Sverige har man redan flyttat bort från att koppla en persons kön till en medicinsk diagnos, och människor kan ändra sitt kön som de önskar, oberoende av verkligheten: ”Utomlands har många stater redan avskaffat kravet på kirurgiska ingrepp för att ändra kön, eller till och med helt separerat sig från könsdysfori som en medicinsk fråga, och betraktar könsidentifikation som en del av den allmänna identifikationen av personen, där endast personens egen önskan och känslor spelar roll,” beskriver rapporten. I sådana länder deklarerar individer helt enkelt att de är män eller kvinnor enligt eget val och ansöker om en ändring av kön i deras födelseattest: ”Så en person kan ändra sitt kön genom en ren byråkratisk procedur, när de deklarerar sig vara manliga eller kvinnliga oavsett deras biologiska eller annat tillstånd,” förklarar kommitténs rapport. Baserat på denna diskussion har en särskild arbetsgrupp för transpersoners rättigheter i Tjeckien etablerats, som kommer att föreslå eventuella ändringar. Denna grupp började sitt arbete 2016,” säger rapporten.

Enligt den respekterade sexualforskaren Jaroslav Zvěřina skulle en lång roman kunna skrivas om detta. Enligt honom är sexuell identitet förutbestämd: ”Sexuell identitet, liksom sexuell läggning, är en förutbestämd egenskap. I några sällsynta procent—cirka 2%—finns det en homosexuell läggning. Med en frekvens av cirka 1:30 000 finns det transsexuell identifiering. I postmodern civilisation, som relativiserar allt, har ’kön’ också blivit en valbar disciplin,” förklarade Jaroslav Zvěřina ursprunget till denna tanke. Enligt honom har denna utveckling olika faser och excentriska lösningar. ”Från svenska förskolor som vägrar pronomenen ’hon’ och ’han’ och främjar något ’den’ som könsneutralt, för att tydligen undvika att tvinga barn till antingen kön. Som om sexuell identitet vore en inlärd attribut,” undrar ordföranden för den Tjeckiska Sexologiska Sällskapet. ”På senare år har lobbyn av lesbiska, homosexuella, transsexuella, plus olika ’queers,’ som ganska ologiskt också har tagit intersexuella individer in i deras argumentation—de som är födda med inte klart definierat kön, vars förekomst är cirka 1:100 000 födslar—starkt gjort sig gällande inom detta område,” tillade den framstående tjeckiska läkaren.

Enligt ett annat uttalande från Jaroslav Zvěřina har kommittén, i relation till hans avsikter, fått expertinformation: ”Å Sexologiska Sällskapets i Tjeckiska Läkarförbundets vägnar har vi informerat regeringskommittén om vår ståndpunkt, som förblir oförändrad. Könsdysfori eller transsexualitet är psykiska störningar som kräver specifika terapeutiska åtgärder. Som läkare som har försökt att hjälpa dessa människor i årtionden, anser vi inte att det är diskriminerande eller omänskligt att villkora en ändring av det kön som tilldelats vid födseln på kastration. När en person ändrar kön genom den etablerade medicinska processen får de långsiktiga hormoner av motsatt kön; vem kommer sedan att ta hand om deras ursprungliga gonader?” uttrycker läkaren sitt missnöje med politikers förslag. ”Om någon vill agera i den motsatta sexuella rollen och vägrar kirurgiska ingrepp, har de enligt vår expertis ingen anledning att göra anspråk på det motsatta könet som tilldelats vid födseln. Länder som tillåter detta har situationer där kvinnor är sina barns fäder och män är deras mödrar. Vissa länder, inte enbart av denna anledning, förbjuder aktivt användningen av termerna ’far’ och ’mor’ och rekommenderar den neutrala termen ’förälder’,” påpekar läkaren att ett barn alltid föds till en person med organ som är lämpliga för det, det vill säga en kvinna, oavsett vad hon kallar sig själv.

Framtiden för kön i aktivisters händer Vilken framtid väntar medborgarna i Tjeckien när det kommer till val av kön? ”Framtiden? En mångfald av läggningar och kön, med effektiv hjälp från internationella och icke-statliga organisationer,” säger Jaroslav Zvěřina, ordföranden för Sexologiska Sällskapet, på den sista sidan av sin nuvarande professionella presentation, inklusive en översikt över lagstiftning i flera västerländska länder:

Österrike: År 2009 kom den österrikiska högsta förvaltningsdomstolen fram till att officiell erkännande av kön inte måste inkludera kirurgisk könskorrigering, så länge den berörda individen framgångsrikt kan demonstrera att ’deras känsla av att tillhöra det motsatta könet troligen är permanent’ och ’yttrar sig externt genom att likna det motsatta könets utseende.’

Baserat på domen från den 11 januari 2011 förklarade den tyska författningsdomstolen bestämmelserna i Transsexuella-lagen som grundlagsstridiga, som krävde permanent sterilitet och kirurgisk förändring av könsorgan för officiellt erkännande av kön. Förbundsdomstolen, 1 BvR 3295/07, 11 januari 2011.

Sverige: Baserat på domen från den 19 december 2012 ogiltigförklarade den svenska Förvaltningsrätten i andra instans kravet på sterilisering i lagen om könsidentitet som stridande mot den svenska konstitutionen och rätten till privatliv samt förbudet mot diskriminering. Domstolen angav att sterilisering i detta sammanhang representerar ett påtvingat medicinskt ingrepp om det krävs för att erkänna en viss förmån eller rättighet, i detta fall, officiellt erkännande av kön. Kravet på sterilisering är ’föråldrat,’ motsvarar inte ’aktuella samhällsvärderingar,’ ’representerar en mycket intrångsfull och oåterkallelig ingrepp i den mänskliga organismen,’ och är diskriminerande eftersom det endast gäller för transpersoner.

Argentina: Denna utveckling var i många fall inspirerad av banbrytande rättsliga regleringar angående erkännande av kön som antogs i Argentina år 2012 och fortfarande anses vara de mest progressiva i historien. Dessa regler tillåter individer att ändra det kön som anges på alla deras officiella dokument enbart baserat på inlämnandet av en edsvuren förklaring som bekräftar den önskade förändringen, utan några ytterligare medicinska krav. Se Argentinas lag om könsidentitet (2012).

Danmark: Den 1 september 2014 trädde en ny dansk lag om könstillhörighet i kraft, som helt bygger på konceptet om självbestämmande och som avskaffade alla tidigare gällande medicinska krav, inklusive psykiatrisk diagnos, sterilisering och hormonbehandling.

Nederländerna: Den 1 juli 2014 trädde en ny nederländsk lag om transpersoners rättigheter i kraft, som förenklade förfarandet för officiellt erkännande av kön, inklusive avskaffande av krav på hormonbehandling, kirurgiska ingrepp och sterilisering som tidigare fanns.

Intervju: En Ny Totalitarism är på Väg

Efter två former av totalitarism, nazism och kommunism, som trampade på mänskliga rättigheter, kommer nu en totalitarism av mänskliga rättigheter, säger psykiater och teolog Max Kašparů.

Assoc. Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr.h.c., psykiater, pedagog, författare, grekisk-katolsk präst.”

Detta är enbart en översättning av din text och bör inte tolkas på något annat sätt.

Undvik Istanbulkonventionen till varje pris. Jurist och publicist JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D.

Den experttexten översattes av artificiell intelligens:

Istanbul-Konventionen-för-utnyttjande-av-MeToo (carolinaholmberg.eu)

Publicerat den
Kategoriserat som Blog

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *